SPORY SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.

Przed wszczęciem postępowania analizujemy sprawę pod kątem ryzyka procesowego, tj. zasadności występowania na drogę procesową. Nadto udzielamy porad w zakresie kompletowania niezbędnego materiału dowodowego.

Reprezentujemy naszych Klientów już na etapie przedprocesowym, poszukując ewentualnych polubownych rozwiązań sporu. Poza tym reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowania, występując w imieniu Klientów przed właściwymi instytucjami oraz sporządzając niezbędne pisma procesowe.