PRAWO SPADKOWE

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach z zakresu prawa spadkowego.

Nasze usługi obejmują zagadnienia m.in.

  • sporządzenia testamentu,
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • działu spadku,
  • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • dochodzenia roszczeń o zachowek,
  • dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych. (czytaj dalej)

TESTAMENTY 

Testamenty najczęściej sporządzane są bądź własnoręcznie (tzw. testamenty holograficzne), bądź w formie aktu notarialnego.

Testament holograficzny dla swej ważności spełniać musi następujące wymagania formalne:

  • musi być sporządzony w całości pismem ręcznym testatora – wymóg ten dotyczy również osób kalekich, które testament holograficzny muszą napisać w całości samodzielnie w sposób zwykle przez nie używany (np. ustami, protezą). Przy sporządzaniu testamentu holograficznego wykluczone jest używanie jakichkolwiek urządzeń technicznych (takich jak komputer czy pismo brajla);
  • musi być podpisany przez spadkodawcę – podpis musi być własnoręczny i powinien znajdować się pod rozrządzeniami testamentowymi.Wszelkie dopiski zawarte pod podpisem są nieważne, chyba że są także podpisane przez testatora;
  • musi być opatrzony datą, przy czym brak daty nie będzie pociągał za sobą nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament notarialny – uważany jest za najbardziej bezpieczną i najtrudniejszą do obalenia formę testamentu. Testament w tej formie może sporządzić każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również osoba głucha, głuchoniema, niemogąca pisać lub czytać. Oryginał testamentu notarialnego przechowywany jest w kancelarii notarialnej, a po upływie 10 lat w archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Osobom zainteresowanym wydaje się tylko wypisy aktu notarialnego, które mają moc oryginału. Zapobiega to możliwości zagubienia lub zniszczenia testamentu, grożącej w przypadku sporządzenia go w innej formie.

Jak przechowywać testament

Sporządzając testament należy zadbać nie tylko o jego prawidłową formę, lecz również o jego przechowanie i o to, aby po śmierci testatora testament został odnaleziony. Istotne jest zatem powierzenie testamentu godnej zaufania osobie, która zachowa testament w niezmienionej formie i ujawni go po śmierci testatora.

Testament holograficzny może być przechowywany w dowolnym miejscu. Celowe jest więc poinformowanie zaufanej osoby, która prawdopodobnie szybko dowie się o śmierci testatora, o istnieniu testamentu i o miejscu jego przechowywania. W przeciwnym razie należy liczyć się z ryzykiem, że testament nie zostanie po śmierci testatora odnaleziony i tym samym, że ostatnia wola testatora nigdy nie zostanie urzeczywistniona.

Również w przypadku sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego celowym jest poinformowanie zaufanej osoby o tym w jakiej kancelarii notarialnej testament został sporządzony. Jakkolwiek bowiem testamenty sporządzone w formie aktu notarialnego teoretycznie zawsze można odnaleźć, gdyż ich oryginały nigdy nie są niszczone, to jednak samo sporządzenie testamentu w tej formie nie daje jeszcze gwarancji jego odnalezienia. W celu uzyskania konkretnego testamentu należy zwrócić się do konkretnego notariusza u którego zmarły sporządził testament dlatego tak istotne jest ujawnienie przez testatora zaufanej osobie informacji w tym przedmiocie.

Notarialny Rejestr Testamentów

Celem zabezpieczenia testamentów i ułatwienia ich odnalezienia po śmierci testatora od 5 października 2011 roku działa tzw. Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Wpis testamentu do tego rejestru jest dobrowolny i bezpłatny. Wpisu dokonuje notariusz na wniosek testatora.

Rejestr zawiera informację, że dana osoba sporządziła testament jak również informację o kancelarii notarialnej, w której testament został złożony.Rejestr nie zawiera natomiast informacji o treści testamentu.

Informacja o zarejestrowaniu testamentu w NORT ujawniana jest dopiero po śmierci testatora. Informację tę może uzyskać- za pośrednictwem notariusza – każdy, kto przedstawi temu notariuszowi dowód śmierci testatora.